Regulamin konkursu z Praktycznym Przewodnikiem Bałkany wyd. Pascal

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Wygraj Praktyczny Przewodnik Wyd. Pascal” (zwanym dalej “Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Aleksandra Zagórska-Chabors, autorka bloga Bałkany według Rudej https://www.balkanyrudej.pl/
 1. Fundatorem nagród za trzy pierwsze miejsca jest Aleksandrę Zagórską-Chabros i wyd. Pascal.
 2. Konkurs jest organizowany na terenie Polski w dniach: 24.04.2017 r. do 7.05.2017 do godziny 23:59.
 3. Zgłoszenia konkursowe dostarczone w innym terminie, niż w tym, o którym mowa w ust. 4, nie będą uwzględniane przez Komisje konkursową.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja warunków Regulaminu.
 5. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem: pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora konkursu; osób małoletnich – osoby te mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszt wysyłki nagrody do Zwycięzcy ponoszą Organizatorzy.
 7. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest Aleksandra Zagórska-Chabros, olkazagorska@gmail.com
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby: Aleksandra Zagórska-Chabros oraz Marek Chabros (https://www.balkanyrudej.pl/).
 3. Ocenie podlegać będzie kreatywne, twórcze podejście do interpretacji tematu konkursu.
 4. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie i uzyskania statusu Uczestnika Konkursu, osoba spełniająca warunki, o których mowa w § 2 Regulaminu powinna wypełnić jednocześnie następujące warunki w okresie trwania konkursu:  w wyznaczonym terminie przesłać odpowiedź na konkursowe pytanie “Który z pięciu zaktualizowanych przez nas krajów chcielibyście odwiedzić i dlaczego?”
 2. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, umieszcza odpowiedź pod wpisem konkursowym na blogu https://www.balkanyrudej.pl/.
 3. W konkursie przewidziano nagrody dla 3 laureatów – trzy egzemplarze Praktycznego Przewodnika Wyd. Pascal z imienną dedykacją.
 4. Po zakończeniu Konkursu Organizator w ciągu 3 dni ogłosi wyniki na fanpejdżu https://www.facebook.com/KiankaExpedition oraz na stronie konkursu.
 5. Uczestnicy, którzy otrzymują nagrodę w Konkursie w ciągu 5 dni muszą przesłać dane do wysyłki: imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu.
 6. Organizator przekaże nagrodę zwycięzcy w terminie 2 tygodni od zakończenia konkursu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu (dalej: „Administrator”).
 3. W celu przeprowadzenia Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, adres e-mail, oraz dodatkowo następujące dane osobowe Zwycięzców, które zostaną wykorzystane do wydania Nagród: adres do korespondencji, adres zameldowania, data urodzenia.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem poszczególnych Konkursów (w tym wydaniem nagród).
 5. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 6. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu na stronie https://www.balkanyrudej.pl/
 7. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu na stronie https://www.balkanyrudej.pl/ oraz fanpejdżu.
 8. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.